Aplicació del càlcul de Valors i Vectors Propis: Page Rank

Índex

Vectors i valors propis: idea intuïtiva

Els vectors propis són aquells que mantenen la direcció després de ser multiplicats per una matriu. Tot i mantenir la direcció, la seva llargada i el seu sentit pot variar. Això depèn del factor que multiplica la direcció i que s'anomena valor propi. La nomenclatura usual és , on λ és el valor propi i v el vector propi.

Exemple en 2D

Prenem la matriui per visualitzar els seus vaps i veps, pintarem en blau el vector original i en verd la seva imatge perA. Per visualitzar-ho en , podem agafar els vectors unitaris v ( en blau) amb la punta sobre la circumferència de radi 1 i pintem els seus transformats pel producte amb la matriuA (en verd). Com veurem els originals es mouen sobre una circumferència i els transformats es mouen sobre una el·lipse. Noteu que quan les dues direccions estan alineades estem davant d'una direcció pròpia. El que podem observar és que:
A = [1, 3; 4, 2]/4;
h = 2*pi/200;
ang = 0:h:2*pi; % dividim tot el cercle en angles
v = [cos(ang); sin(ang)]; %tots els vectors inicials de norma 1
vt = A*v; %tots els vectors transformats per A
% pintem cada vector i el seu transformat
for k = 1:2 %fem dues voltes
for i = 1:size(v,2)
plot(v(1,:), v(2,:),'b'); % el cercle
hold on;
plot(vt(1,:), vt(2,:),'g'); % l'el·lipse
axis equal
plot([0,v(1,i)],[0,v(2,i)],'b');
plot([0,vt(1,i)],[0,vt(2,i)],'g');
vv = 0.95*[v(1,i),v(2,i)];
vvt = 0.95*[vt(1,i),vt(2,i)];
vectarrow (vv,vv,0.04,'b',2)
vectarrow (vvt,vvt,0.04,'g',2)
hold off;
pause(0.01) %en segons
end
end