Interpolació polinòmica a partir de molts punts: splines cúbics

El problema de la interpolació

Sovint coneixem els valors d'una funció en una taula de punts , o entorn d'ells, i a partir d'aquesta informació volem estimar el valor de en la resta de punts x del seu domini. En molts casos fins i tot podem tenir una funció desconeguda de la qual només podem mesurar algun valor.
La interpolació consisiteix en aproximar aquesta funció per una funció polinòmica que passi pels punts que ja tenim a la taula. En la imatge que segueix, es veuen els punts que prenem (i en aquets cas la funció original en blau) i el polinomi interpolador (en magenta) i com seria l'error en un punt qualsevol. Es pot observar que pels punts originals, l'error és zero.