Integració Numèrica d'EDOs

Mostrem un exemple de com s'han d'introduir les EDO's en el Matlab i com es crida el mètode d'integració numèrica (ode45 que és un RK45F) que segueix la trajectoria de la solució a partir d'un punt inicial. En tractar-se d'un mètode amb control automàtic de pas, no cal passar-li l'increment de temps per cada pas.

Contents

Sistema d'EDOs d'exemple: Moviment Harmònic Simple

Exemple d'integració d'un sistema d'EDOs amb t variable independent i $x=x(t), \quad y=y(t)$.

L'equació diferencial és una EDO de segon ordre:

$$x'' = -x$.

Escrita com a sistema d'equacions diferencials de primer ordre:

$$x'=y, \quad y'=-x$.

Sempre caldrà donar una condició inicial:

$$X_{ini} =(x_{ini}, y_{ini})$$

Equacions Diferencials

Hem de tenir en compte la notació X=[X(1), X(2)]=[x, y]

dx=@(x,y) y; %cada edo s'escriu com una funció inline
dy=@(x,y) -x;
% Ara ho escrivim com un sistema d'EDOs (seria una funció de funcions)
% Obs. Tot i que no sempre les edos depenen del temps, se sol incloure la t
deriv=@(t,X) [dx(X(1),X(2)); dy(X(1),X(2))]; %les eq. per files

Valors inicials

Xini=[1,0];
rangTemps=[0,20]; %[tini,tfin] és el temps de càlcul de la solució

Crida a l'integrador numèric: ode45 (Runge-Kutta-Felberg 4-5)

[t,X]=ode45(deriv,rangTemps,Xini);

% Podem utilitzar aquestes dues línies de sota per tenir
% més control sobre la precisió en la solució (farà molts més punts)
%
% opcions=odeset('AbsTol',1.e-8,'RelTol',1.e-10);
% [t,X]=ode45(deriv,rangTemps,Xini,opcions);

numPunts = length(t)
numPunts =

  121

Gràfiquem les solucions:

Hem de tenir en compte que X=[x(t), y(t)] és una taula de n files i 2 columnes

%------------------------------------
% Dibuixem les grafiques
%------------------------------------
% Característiques de la finestra de dibuix
  fig1=figure;
  set(fig1,'Name','INTEGRACIO EDOs',...
    'units', 'pixels','Position', [200, 50, 400, 600],...
    'NumberTitle','off','Resize','on');
%
% Gràfiques de la solució
% --------------(t,x(t)) les x's en funció del temps
subplot(3,1,1);
  plot(t,X(:,1));
  xlabel('temps');
  ylabel('x');
% --------------(t,y(t)) les y's en funció del temps
subplot(3,1,2);
  plot(t,X(:,2));
  xlabel('temps');
  ylabel('y');
% --------------(x(t),y(t)) les x's i les y's (retrat de fases)
subplot(3,1,3);
  plot(X(:,1),X(:,2));
  xlabel('x');
  ylabel('y');
  axis equal;

Multiples condicions incials

Podem calcular de forma simultània moltes solucions amb condicions inicials diferents. En aquest exemple, cada solució serà una circumferència diferent.

Xini=[1,0; 0.5,0; 1.5,0];
numCI=size(Xini,1);
figure(); %obrim una nova finestra de dibuix
for i=1:numCI
  [t,X]=ode45(deriv,rangTemps,Xini(i,:));
  plot(X(:,1),X(:,2));
  hold on;
  xlabel('x');
  ylabel('y');
  axis equal;
end

Exercici:

Trobeu les solucions pel sistema d'equacions

$$ x' = y - y^2$$

$$ y' = x - x^2$$

Pels valors inicials en els punts: (0.1,0.2), (0.2,0.1), (0.7,0.0), (0.0,0.7)

Solució:

(c) Numerical Factory 2018